Möte: Årsmöte

Sön 17 Februari 2019, 13:00 - 15:00
Plats: Granskog
Bokad av: Mats Lundbäck

Kallelse som Nyhet på JOK:s hemsida.

- Sektionernas bokslut till kassören (Carin Runqvist) senast 15/1

- Motioner inskickade till Årsmötet senast 18/1( maila till: ordforande@jarfallaok.se )

- Verksamhetsberättelser (maila till: ordforande@jarfallaok.se) senast 25/1

- 2019 budgetäskande senast 25/1 till kassören (Carin)

Underlag till årsmötet finns i filarkivet här på hemsidan under Årmöteshandlingar/2019:
( https://jarfallaok.se/filarkiv/index.php?folder=%C3%85rsm%C3%B6teshandlingar%2F2019 )

DAGORDNING JOK:s ÅRSMÖTE 190217:

1.     Mötets öppnande

2.     Mötets behöriga utlysande

3.     Godkännande av dagordning

4.     Val av mötesfunktionärer

-  Ordförande

-  Sekreterare

-  Två justeringsmän tillika rösträknare

5.     Verksamhetsberättelser 2018

-  Styrelsens berättelse med resultat- och balansräkning

-  Elit- och träningssektionen

-  Ungdomssektionen

-  Kanslikommittén

-  Motionskommittén

-  Arrangemang

-  Kartkommittén

-  Stug- och materialkommittén

-  JOK-aren-redaktionen

-  Grankommittén

6.     Revisorernas berättelse

7.     Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2018

8.     Val av styrelse 2019

-  Klubbordförande ett år

-  Kassör

-  Sekreterare

-  Övriga ledamöter

9.     Val av revisorer

10.  Val av ledamöter till sektioner och kommittéer

-  Underlag från Valberedningen

11.  Val av firmatecknare

12.  Val av valberedning

13.  Budget 2019

14.  Beslut om medlemsavgift och tävlingsavgift 2020

-  Beslut om höjd medlemsavgift 2020, styrelsen föreslår en höjning om 100kr/person och 200kr/familjavgift

15.  Beslut om inkomna Motioner

-  Beslut 1 av 2 om uppdatering av Järfälla Orienteringsklubbs stadgar enligt underlag

16.  Information om

-  Uppdatering av Järfälla Orienteringsklubbs Arbetsordning

-  Samarbetet med Anders Nissar

-  Åtaganden under 2018- (Barkarbyloppet, 25manna 2018 och 10Mila 2020)

17.  Övriga ärenden 

18.  Avslutning