Möte: Årsmöte

Sön 17 Februari 2019, 13:00 - 15:00
Plats: Granskog
Bokad av: Mats Lundbäck

Kallelse som Nyhet på JOK:s hemsida.

- Sektionernas bokslut till kassören (Carin Runqvist) senast 15/1

- Motioner inskickade till Årsmötet senast 18/1( maila till: ordforande@jarfallaok.se )

- Verksamhetsberättelser (maila till: ordforande@jarfallaok.se) senast 25/1

- 2019 budgetäskande senast 25/1 till kassören (Carin)

Underlag till årsmötet finns i filarkivet här på hemsidan under Årmöteshandlingar/2019:
( https://jarfallaok.se/filarkiv/index.php?folder=%C3%85rsm%C3%B6teshandlingar%2F2019 )

DAGORDNING:

1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av mötesfunktionärer
   - Ordförande
   - Sekreterare
   - Två justeringsmän tillika rösträknare

5. Verksamhetsberättelser 2017
   - Styrelsens berättelse med resultat- och balansräkning
   - Elit- och träningssektionen
   - Ungdomssektionen
   - Kanslikommittén
   - Motionskommittén
   - Arrangemangskommitté
   - Kartkommittén
   - Stug- och materialkommittén
   - JOK-aren-redaktionen
   - Grankommittén

6. Revisorernas berättelse

7. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2018

8. Val av styrelse 2019
   - Klubbordförande ett år
   - Kassör
   - Sekreterare
   - Övriga ledamöter

9. Val av revisorer

10. Val av ledamöter till sektioner och kommittéer
   - Elit och träningssektion
   - Motion och KM kommitté ( se motion nedan om sektion)
   - Ungdomssektion 
   - Granskog/materialförvaltare
   - Kansli Information och JOK-aren/web-redaktör Kartor Hemsida
   - Grankommitté
   - MTBO

11. Val av firmatecknare

12. Val av valberedning

13. Budget 2019

14. Beslut (uppdateras löpande om förslag kommer in)
   - Beslut 1 av 2 om uppdatering av Järfälla Orienteringsklubbs Stadgar
   - Beslut om uppdatering av Järfälla Orienteringsklubbs Arbetsordning 

16. Information om (uppdateras löpande)
   - Åtaganden under 2019- (Barkarbyloppet, StOFs tältläger, 25manna 2019 och 10Mila 2020)

17. Övriga ärenden t ex val av Hedersmedlemar och utdelning av stipendier

18. Avslutning