Möte: Årsmöte

Sön 16 Februari 2020, 13:00 - 15:00
Plats: Granskog
Bokad av: Mats Lundbäck
https://jarfallaok.se/filarkiv/index.php?folder=%C3%85rsm%C3%B6teshandlingar%2F2020

DAGORDNING JOK:s ÅRSMÖTE 200216:

1.     Mötets öppnande

2.     Mötets behöriga utlysande

3.     Godkännande av dagordning

4.     Val av mötesfunktionärer

-  Ordförande

-  Sekreterare

-  Två justeringsmän tillika rösträknare

5.     Verksamhetsberättelser 2019

-  Styrelsens berättelse med resultat- och balansräkning

-  Elit- och träningssektionen

-  Ungdomssektionen

-  Kanslikommittén

-  Motionskommittén

-  Arrangemang

-  Kartkommittén

-  Stug- och materialkommittén

- Info/Hemsida

-  Trivselkommittén

-  Grankommittén

6.     Revisorernas berättelse

7.     Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2019

8.     Val av styrelse 2020

-  Klubbordförande ett år

-  Kassör

-  Sekreterare

-  Övriga ledamöter

9.     Val av revisorer

10.  Val av ledamöter till sektioner och kommittéer

-  Underlag från Valberedningen

11.  Val av firmatecknare

12.  Val av valberedning

13.  Budget 2020

14.  Beslut om medlemsavgift och tävlingsavgift 2021

-  Förslag: oförändrad medlemsavgift jämfört med 2020

15.  Beslut om inkomna Motioner

-  uppdateras om motioner kommer in

16.  Information om

-  Oringen i Stockholm 2025

-  Samarbetet med Anders Nissar och JAS Elit

-  Långsiktig arrangörsplan och Åtaganden under 2020- (10Mila, Barkarbyloppet, Regionsfinal Ungdomsserien, 25manna)

-  Delta-analys JOK stadgar vs RF:s nya stadgemall

17.  Övriga ärenden 

18.  Avslutning