Möte: Digital samling inför elitstafetten

Ons 28 April 2021, 20:00 - 21:00

Vi går igenom gamla kartor över tävlingsområdet, snackar taktik och mål samt taggar till inför helgens stafett.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2MyZGFhNzgtNWFmMy00NTYyLTgwYzgtN2M5ZDMyN2UzZjEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2228045f73-2815-4ed6-9523-8e83ff48b840%22%2c%22Oid%22%3a%22cbc1e07e-0bf7-4b70-b975-ca7778215d18%22%7d